vicsendeja

Nộp bài thi

Trung tâm sẽ xem xét bài thi, số giờ học, kết quả các bài thực hành, học viên tốt nghiệp và được cấp chứng chỉ sẽ có tên tại Danh sách học viên tốt nghiệp trong tab Học viên
Xem các thông báo trên ứng dụng PLApp dành cho điện thoại hoặc website http://nailphuongle.vn/hocvien
Họ tên(*)
Vui lòng nhập đúng họ tên

E-mail(*)
Vui lòng nhập đúng email của bạn!

Mã học viên(*)
Vui lòng nhập đúng mã học viên

Mã thẻ học viên(*)
Vui lòng nhập đúng mã thẻ học viên

Nếu bài thi đủ điều kiện, học viên mượn logo giáo viên phụ trách, chụp 5 ảnh các góc độ và nộp

Ảnh 1(*)
Vui lòng gửi bài mẫu của lớp bạn vừa hoàn thành!

Ảnh 2(*)
Vui lòng gửi bài mẫu của lớp bạn vừa hoàn thành!

Ảnh 3(*)
Vui lòng gửi bài mẫu của lớp bạn vừa hoàn thành!

Ảnh 4(*)
Vui lòng gửi bài mẫu của lớp bạn vừa hoàn thành!

Ảnh 5(*)
Vui lòng gửi bài mẫu của lớp bạn vừa hoàn thành!