vicsendeja

Đăng ký lớp

Hoàn thành đủ thời lượng và nộp bài thực hành lớp cũ trước khi chuyển sang lớp mới.
Họ tên(*)
Vui lòng nhập đúng họ tên

Mã học viên(*)
Vui lòng nhập đúng mã học viên

Mã thẻ học viên(*)
Vui lòng nhập đúng mã thẻ học viên

E-mail(*)
Vui lòng nhập đúng email

Điện thoại(*)
Vui lòng nhập đúng số điện thoại.

Lớp đã hoàn thành(*)
Vui lòng chọn khóa học đăng ký.

Nếu học viên đủ điều kiện chuyển lớp, mượn logo giáo viên phụ trách, chụp 3 ảnh chiều ngang và nộp

Ảnh 1
Vui lòng gửi bài mẫu của lớp bạn vừa hoàn thành!

Ảnh 2
Vui lòng gửi bài mẫu của lớp bạn vừa hoàn thành!

Ảnh 3
Vui lòng gửi bài mẫu của lớp bạn vừa hoàn thành!

Lớp đăng ký mới(*)
Vui lòng chọn khóa học đăng ký.

Chọn ca(*)
Vui lòng chọn ca bạn muốn học