vicsendeja
Search
Họ tên Mã HV Mã thẻ Điện thoại Tốt nghiệp loại Điểm trung bình  
Lương Thị Ngọc Anh 0156 0005587080 0373772002 Xuất sắc 9
Bùi Thị Quyên 0119 0002253554 0982695152 Giỏi 8,5
Trần Gia Linh 1439 14005428 0909398515 Xuất sắc 9
Vũ Thị Lan 00180 006726065 0384540740 Xuất sắc 9,5
Nguyễn Thị Định 758 14647465 0913582993 Xuất sắc 9
Nguyễn Đức Minh 1699 000257632 0395870223 Xuất sắc 9
Huỳnh Ngọc Minh Châu 1444 084328176 0919878923 Xuất sắc 9
Nguyễn Thị Lời 0780 0002369320 0889069872 Xuất sắc 8,5
Đào Thị Hường 1520 0014973659 0819892555 Xuất sắc 9
Bùi Thị Yến 1562 0014967903 0385639896 Xuất sắc 8,5
Trần Thị Thu Hà 1215 14962273 0336761429 Xuất sắc 9
Nguyễn Thị Hồng 1488 14108558 0962910844 Xuất sắc 9
Nguyễn Thị Kim Ngọc 1376 0002609440 0904847401 Xuất sắc 9
Lương Quốc Cường 1463 0001701852 0845689369 Giỏi 8,5
Thân Thị Hân 0152 0002609431 0971825709 Giỏi 8,5
Hoàng Thị Hương 1441 0013281241 0342519663 Xuất sắc 9
Nguyễn Thị Hồng Nhung 1946 0005601107 0904398251 Giỏi 8
Nguyễn Thị Bích Phương 0789 0002370885 0836222660 Xuất sắc 9
Nguyễn Thị Hải Linh 1029 0002609418 0359152722 Xuất sắc 9
Nguyễn Thị Tuyết 0590 0003629348 0979227385 Giỏi 8,5
Lê Thị Quang 1183 0002609409 036046893 Giỏi 8,5
Hoàng Thị Mai 0520 0002609396 0568945574 Xuất sắc 9
Trần Thị Hường 1289 0001701767 0967585715 Xuất sắc 9
Trần Hoàng Long 1265 0001701941 0931210232 Giỏi 8,5
Vàng Thị Hằng 0798 0001701617 0345757608 Xuất sắc 9,5
Trần Bảo Trâm 1903 0005598299 0344660510 Xuất sắc 9
Nguyễn Thị Minh Anh 0512 0005608500 0962521697 Giỏi 8,5
Nguyễn Hương Liên 0885 0001701852 0906296004 Giỏi 8
Trần Thị Phượng 0685 0001701851 0917216004 Giỏi 8,5
Phạm Ánh Dương 0699 0005649548 0977266923 Xuất sắc 9
Page 1 of 2