vicsendeja

Nhận đồ thực hành

Học viên nhận tới đồ, đủ số lượng thì ký tên vào bản Phiếu nhận đồ thực hành do giáo viên hướng dẫn. Chú ý chọn đúng khóa học!
Họ tên(*)
Vui lòng nhập đúng họ tên

Mã HV(*)
Vui lòng nhập đúng mã học viên

Mã thẻ(*)
Vui lòng nhập đúng mã thẻ học viên

E-mail(*)
Vui lòng nhập đúng email

Điện thoại(*)
Vui lòng nhập đúng số điện thoại.

Khóa học(*)
Vui lòng chọn khóa học đăng ký.

Đồ dùng chung:
Vui lòng chọn các đồ dùng chung

Đồ môn da:
Vui lòng chọn các đồ dùng chung

Đồ thuộc bộ môn vẽ

Vui lòng chọn các đồ được tặng cho khóa học này!

Đồ thuộc bộ môn bột

Vui lòng chọn các đồ được tặng cho khóa học này!

Đồ thuộc bộ môn gel

Vui lòng chọn các đồ được tặng cho khóa học này!

Đồ thuộc bộ môn mi

Vui lòng chọn các đồ được tặng cho khóa học này!

Đồ thuộc bộ môn xăm

Vui lòng chọn các đồ được tặng cho khóa học này!

Tình trạng
Vui lòng nhập ghi chú cho trường này.

Ghi chú thêm: Ví dụ hỗ trợ riêng, đồ đặc thù khác nếu có
Vui lòng nhập ghi chú cho trường này.

Người lập phiếu(*)
Vui lòng nhập đúng họ tên