Vietnamese Czech English German Japanese
Search
Họ tên Khóa 1 Khóa 2 Khóa 3 Khóa 4 Người dạy Chăm sóc  
Ngô Thị Bích Thuỷ 1.2 Khóa vẽ V2 Lê Quỳnh Phương Lê Quỳnh Phương
Huỳnh Thị Thanh Trâm 3.5 Khóa gel G5 Lê Quỳnh Phương Lê Quỳnh Phương
Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 0. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp F Lê Quỳnh Phương Lê Quỳnh Phương
Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 0. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp F Lê Quỳnh Phương Lê Quỳnh Phương
Đỗ Thị Kim Thư 1.1 Khóa vẽ V1 Lê Quỳnh Phương Lê Quỳnh Phương
Trần Thị Thu 1.1 Khóa vẽ V1 1.2 Khóa vẽ V2
Nguyễn Thị Nga 0. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp F
Trần Thị Mộng Thuý 1.1 Khóa vẽ V1 1.2 Khóa vẽ V2 2.1 Khóa bột B1
Châu Thị Bé Thơ 1.1 Khóa vẽ V1
Nguyễn Hoàng Thùy Minh 1.1 Khóa vẽ V1 1.2 Khóa vẽ V2
Đặng Thị Hà 1.1 Khóa vẽ V1
Nguyễn Thuỳ Linh 1.1 Khóa vẽ V1
Dương Thị Hòa 1.1 Khóa vẽ V1
Nguyễn Thị Hồng Mai 1.2 Khóa vẽ V2
Hàn Thanh Tâm 0. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp F Phương Phương
Vy Thị Duyên 1.1 Khóa vẽ V1
Cao Thụy Chi 1.1 Khóa vẽ V1 4.1 Khóa nhặt da N1