vicsendeja
Search
Họ tên Mã HV Mã thẻ Điện thoại Tốt nghiệp loại Điểm trung bình  
Nguyễn Trường Duy 1762 012986458 0984168419 Xuất sắc 9
Phan Thị Bích Phượng 1377 9018273975 092563483 Xuất sắc 9
Phan Thị Bích Vân 1473 084218689 0353836716 Giỏi 8,5
Nguyễn Quang Huy 1466 0013286912 0976115474 Giỏi 8,5
Nguyễn Quang Huy 1466 0013286912 0976115474 Giỏi 8,5
Hồ Thị Ơn 0980 0005585980 0978753531 Xuất sắc 9
Lương Thị Ngọc Anh 0156 0005587080 0373772002 Xuất sắc 9
Bùi Thị Quyên 0119 0002253554 0982695152 Giỏi 8,5
Trần Gia Linh 1439 14005428 0909398515 Xuất sắc 9
Vũ Thị Lan 00180 006726065 0384540740 Xuất sắc 9,5
Nguyễn Thị Định 758 14647465 0913582993 Xuất sắc 9
Nguyễn Đức Minh 1699 000257632 0395870223 Xuất sắc 9
Huỳnh Ngọc Minh Châu 1444 084328176 0919878923 Xuất sắc 9
Nguyễn Thị Lời 0780 0002369320 0889069872 Xuất sắc 8,5
Đào Thị Hường 1520 0014973659 0819892555 Xuất sắc 9
Bùi Thị Yến 1562 0014967903 0385639896 Xuất sắc 8,5
Trần Thị Thu Hà 1215 14962273 0336761429 Xuất sắc 9
Nguyễn Thị Hồng 1488 14108558 0962910844 Xuất sắc 9
Nguyễn Thị Kim Ngọc 1376 0002609440 0904847401 Xuất sắc 9
Lương Quốc Cường 1463 0001701852 0845689369 Giỏi 8,5
Thân Thị Hân 0152 0002609431 0971825709 Giỏi 8,5
Hoàng Thị Hương 1441 0013281241 0342519663 Xuất sắc 9
Nguyễn Thị Hồng Nhung 1946 0005601107 0904398251 Giỏi 8
Nguyễn Thị Bích Phương 0789 0002370885 0836222660 Xuất sắc 9
Nguyễn Thị Hải Linh 1029 0002609418 0359152722 Xuất sắc 9
Nguyễn Thị Tuyết 0590 0003629348 0979227385 Giỏi 8,5
Lê Thị Quang 1183 0002609409 036046893 Giỏi 8,5
Hoàng Thị Mai 0520 0002609396 0568945574 Xuất sắc 9
Trần Thị Hường 1289 0001701767 0967585715 Xuất sắc 9
Trần Hoàng Long 1265 0001701941 0931210232 Giỏi 8,5
Page 1 of 3