Vietnamese Czech English German Japanese
Search
Họ tên Sự kiện tham gia Trạng thái  
Trần Thị Thu Thủy Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 18 Chờ duyệt
Vũ Thị Bích Huệ PLNSS Lần 17 Đã hoàn tất
Trảo Thị Yến Vi PLNSS Lần 17 Đã hoàn tất
Cao Thị Thoa PLNSS Lần 17 Đã hoàn tất
Nguyễn Thị Hương PLNSS Lần 17 Đã hoàn tất
Đặng Thị Thanh PLNSS Lần 17 Đã hoàn tất
Trần Thị Hải Yến PLNSS Lần 17 Đã hoàn tất
Dương Thị Sinh Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 22 Đã hoàn tất
Bùi Thị Diệp Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 21 Đã hoàn tất
Lê Thị Anh Ngọc Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 22 Đã hoàn tất
Hoàng Hồng Ngọc Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 22 Đã hoàn tất
Trần Thị Thu Thủy Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 21 Báo không đến
Bùi Thị Hiền Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 21 Đã hoàn tất
Đỗ Diệu Lý Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 21 Đã hoàn tất
Dương Thị Hải Hiền Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 21 Báo không đến
Nguyễn Kim Nga Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 21 Đã hoàn tất
Vũ Thị Ngọc Bích Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 21 Đã hoàn tất
Vũ Phương Trang Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 21 Đã hoàn tất
Trịnh thị Quên Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 21 Đã hoàn tất
Nguyễn Thị Thuỳ Linh Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 21 Báo không đến
Vũ Thị Bích Huệ Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 21 Đã hoàn tất
Nguyen Hoai Giang Báo không đến
Nguyễn Thị Yến Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 21 Đã hoàn tất
Nguyễn Thị Thúy Hường Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 21 Đã hoàn tất
Trần Thị Thảo Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 21 Tự động bỏ
Nguyễn An Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 17 Tự động bỏ
Dương Thị Sinh Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 21 Đã hoàn tất
Trần Thị Mai Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 21 Đã hoàn tất
Nguyễn Kim Nga Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 20 Đã xác nhận
Vũ Thị Ngọc Bích Chia sẻ kỹ thuật miễn Phí PLNSS Lần 20 Đã xác nhận