Vietnamese Czech English German Japanese
Search
Tên đồ Số lượng Còn lại Mã/CMT/Người Ngày/giờ Hình thức Vị trí  
PX- Xóa xăm dung dịch 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Vĩnh viễn Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Mực mày, mí 6 6 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Vĩnh viễn Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Mực môi 3 3 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Vĩnh viễn Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Ngòi + kim máy charm 50 10 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Vĩnh viễn Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Máy charm 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Vĩnh viễn Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Chì kẻ lông mày 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Vĩnh viễn Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Ngòi máy FT 100 10 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Vĩnh viễn Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Kim 3 100 10 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Vĩnh viễn Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Chum mực 50 10 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Vĩnh viễn Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Kim 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Vĩnh viễn Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Mút tán trang điểm 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Vĩnh viễn Trong cốp đồ phòng nâng cao
PX- Thước đo tỷ lệ 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong cốp đồ phòng nâng cao
PX- Son dưỡng 10 5 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Vĩnh viễn Trong tủ đồ mi phòng nâng cao
PX- Vaseline 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Vĩnh viễn Trong tủ đồ mi phòng nâng cao
PX- Đèn phun xăm 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Phòng nâng cao
PX- Giường vali 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Phòng nâng cao
Kẹp phom 1 1 17/07/2017 17:30 Đổi trả Ngăn tủ đồ tầng 1
Khay mẫu nhỏ 17 17 17/07/2017 17:30 Đổi trả Ngăn tủ đồ tầng 1
Khay pha màu 2 2 17/07/2017 17:30 Đổi trả Ngăn tủ đồ tầng 1
Bóng nhanh khô Ngọc Thủy 1 1 12/06/2017 11:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ CND tầng 1
Sơn giả gel Ngọc Thủy 8 8 12/06/2017 10:00 Đổi trả Ngăn tử đồ CND tầng 1
Máy sấy Sun5 5 0 05/06/2017 16:00 Đổi trả Phòng nâng cao : 1 máy Phòng gel : 2 máy Phòng bột: 2
Bút đắp phom bột 1 1 30/05/2017 14:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ phòng nâng cao
Nhíp gắp đá thần thánh 1 1 30/05/2017 14:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ phòng nâng cao
Sét nhũ khổng tước 1 1 30/05/2017 14:00 Đổi trả Ngăn tủ đồ phòng nâng cao