Vietnamese Czech English German Japanese
Tên đồ
Máy sấy Sun5
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Số lượng
5
Còn lại
0
Mã/CMT/Người
Ngày/giờ
05/06/2017 16:00
Hình thức
Đổi trả
Vị trí
Phòng nâng cao : 1 máy
Phòng gel : 2 máy
Phòng bột: 2
Ghi chú thêm
Thay máy đợt mới ngày 10/11