Vietnamese Czech English German Japanese
Tên đồ
Đèn kẹp bàn
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Số lượng
2
Còn lại
2
Mã/CMT/Người
Nhung
Ngày/giờ
13/04/2019 10:30
Hình thức
Đổi trả
Vị trí
Lớp bột
Ghi chú thêm
2 đèn + bóng