Vietnamese Czech English German Japanese
Search
Tên đồ Số lượng Còn lại Mã/CMT/Người Ngày/giờ Hình thức Vị trí  
Cồn rửa móng 01 01 10/10/2019 11:00 Vĩnh viễn tủ đào tạo
Máy mài DR 288 02 02 Châm Anh, Nhung 01/05/2019 14:00 Đổi trả lớp gel 01 lớp bột 01
Máy mài JD 400 02 02 Châm Anh 01/05/2019 13:00 Đổi trả Lớp gel
Sun 7 01 01 Nhung 01/05/2019 16:30 Đổi trả Lớp bột
Sun 5 pls 01 01 Châm Anh 10/08/2019 14:00 Đổi trả Lớp gel
Sun 72w 01 01 Châm Anh 10/08/2019 15:00 Đổi trả Lớp gel
Máy mài con lợn 02 02 Châm Anh, Nhung 10/08/2019 15:30 Đổi trả 01 chiếc tầng 3 lớp gel 01 chiếc tầng 4 lớp bột
Bộ massage CND 01 01 C Phương Mít 02/07/2019 14:00 Vĩnh viễn Tủ gỗ tầng 1
Đèn kẹp bàn 2 2 Nhung 13/04/2019 10:30 Đổi trả Lớp bột
NM- Mi tập 20 5 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ mi phòng nâng cao
NM- Tăm bông 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Vĩnh viễn Trong tủ đồ mi phòng nâng cao
NM- Nhíp cong, thẳng 2 2 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ mi phòng nâng cao
NM- Mi khay 10 5 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ mi phòng nâng cao
NM- Nhíp volume 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ mi phòng nâng cao
PX- Khẩu trang 10 8 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Găng tay 2 2 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Chà mực 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Chì trắng 5 5 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
Px- Khẩu trang nhựa 10 10 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Bút định hình 2 2 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Găng tay đen 2 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Vĩnh viễn Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Kem che khuyết điểm 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Ghế ngồi 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Mực khắc 2 2 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
PX- Khử thâm 1 1 Phòng nâng cao 10/10/2018 11:00 Đổi trả Trong tủ đồ phòng nâng cao
Page 1 of 5