vicsendeja
  • Khóa đắp hoa bột 3D cơ bản

    Học thử khóa B1-12 Bài đắp hoa bột 3D cơ bản

    Đây là seri gồm 12 bài hướng dẫn thực hành học đắp hoa bột cơ bản nhưng là những mẫu hoa rất tinh tế và phổ biến khi làm dịch vụ, thuộc bộ môn Bột và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê. Bạn mua khóa học sẽ xem đầy đủ video kèm hỗ trợ vĩnh viễn từ giáo viên online tới khi làm được kỹ thuật!