Vietnamese Czech English German Japanese
Họ tên
Trần Mai Phương
Mã HV
1414
Mã thẻ
0013711917
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Điện thoại
0932275498
Khóa học
2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp (2 tuần)
Đồ dùng chung:
Đồ thuộc bộ môn vẽ
Đồ thuộc bộ môn bột
Bút đắp hoa 1, Bút đắp from 1, Lưu huỳnh 1, Bột màu 2, Bột phom 2
Đồ thuộc bộ môn gel
Tình trạng
Chưa nhận
Ghi chú thêm: Ví dụ hỗ trợ riêng, đồ đặc thù khác nếu có
Tặng đồ lớp gel và bột.
Người lập phiếu
Hồ Cẩm Nhung