Vietnamese Czech English German Japanese
Tên đồ
PX- Ngòi + kim máy charm
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Số lượng
50
Còn lại
10
Mã/CMT/Người
Phòng nâng cao
Ngày/giờ
10/10/2018 11:00
Hình thức
Vĩnh viễn
Vị trí
Trong tủ đồ phòng nâng cao
Ghi chú thêm